Obchodné podmienky

Článok I.          Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Článok II.        Objednávka
Článok III.       Odstúpenie od Zmluvy – Storno objednávky
Článok IV.      Cenové a platobné podmienky
Článok V.        Doprava – dodacie podmienky
Článok VI.       Výmena tovaru
Článok VII.      Záručné podmienky a reklamácia
Článok VIII.    Ochrana osobných údajov
Článok IX.       Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Článok X.        Alternatívne riešenie sporov

Článok XI.       Záverečné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti obchodnej spoločnosti IWG Slovakia, s. r. o., so sídlom Kremnická 3576/24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:50299131, DIČ: 2120276312, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 111002/B,  tel. č.: +421 907 978 296,  e-mail: info@iwgcontainer.com  bankové spojenie: IBAN:  SK02 1111 0000 0012 5005 1008  SWIFT: UNCRSKBX (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.iwgcontainer.com (ďalej len „iwgcontainer.com”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”).

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,,zmluvná strana“).

1.2 Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru, ktorý je objednaný prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na www.iwgcontainer.com

1.3 IWG si vyhradzuje právo meniť tieto VOP, pričom ich nové znenie je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke www.iwgcontainer.com,  najneskôr 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

1.4 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Bratislave.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

1.5 VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.iwgcontainer.com
1.6 Právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.7  Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito OP nedotknuté.

1.8 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na iwgcontainer.com.

1.9 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný vyplnený elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na iwgcontainer.com a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

1.10 Tovarom sa rozumejú všetky ponúkané produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho iwgcontainer.com.

1.11 Ostatné služby predstavujú iné dohodnuté služby , ktoré sú poskytnuté Kupujúcemu, napr. služby dopravy, technického poradenstva.

1.12 Servisné služby predstavujú servis tovaru, najmä však zaistenie jeho opráv.

1.13 Dokumentácia predstavuje dokumentáciu, ktorá sa týka tovaru, najmä jeho užívania, je poskytnutá pri predaji tovaru. .

1.14. E – shop znamená počítačový program- internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom.

1.14 Kontaktné údaje na Predávajúceho:

IWG Slovakia, s. r. o.,

so sídlom Kremnická 3576/24, 851 01 Bratislava,

Slovenská republika,

IČO:50299131, DIČ: 2120276312,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 111002/B

Výrobná prevádzka:

Dlhá 88, 010 09 Žilina,

Slovenská republika

Tel.kontakt: +421 940 605 286

Tel.:  +421 940 605 286                    (pondelok – piatok) 09.00 – 16.00 hod
E-mail: info@iwgcontainer.com

Bankové spojenie: UNCRSKBX

IBAN: SK02 1111 0000 0012 5005 1008

 

Článok II.
Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedaná za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená prepravcom.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na mail: reklamacie@iwgcontainer.com

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
2.5.2 Objednávací kód objednávaného tovaru, prípadne tiež jeho popis
2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru

2.5.4 Spôsob dodania tovaru
2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
2.5.6 Dátum dodania tovaru

2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

Článok III.
 Odstúpenie od Zmluvy – Storno objednávky

3.1 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy.

V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. je Kupujúci je aj bez udania dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia, vzhľadom k tomu, že bola Zmluva uzatvorená na diaľku, cez internet.

Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Predávajúcemu na korešpondenčnú adresu : IWG Slovakia, s. r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, Slovensko.

3.2 V prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne jednému konkrétnemu Kupujúcemu , Kupujúci nemá právo odstúpiť od Zmluvy. Jedná sa o výnimku z možnosti odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní.

3.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Tovar musí byť vrátený v nepoškodenom, pôvodnom  stave a adekvátne zabalený. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je v takom prípade povinný:
3.3.1 prevziať nový a nepoškodený tovar v pôvodnom stave späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na uvedenú korešpondenčnú adresu na vlastné náklady.
3.3.2 Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu za predmet kúpy.

3.4 Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
3.4.1. ak pri platbe na účet vo forme IBAN Predávajúceho Kupujúci nezaplatil celú kúpnu cenu v lehote do 5 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ak je platba zmluvne dohodnutá vopred pred doručením tovaru.
3.4.2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý mu bude doručený dopravcom v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
3.4.3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúci nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu, najmä z výrobných dôvodov, v dôsledku objektívnej okolnosti – vyššej moci (vis maior), ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho.

3.5 Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie Predávajúceho postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

Článok IV.
Cenové a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom iwgcontainer.com je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty v aktuálnej výške stanovenej zákonom.

4.2 Kupujúci je povinný zaplatiť cenu produktu najneskôr v okamihu prevzatia tovaru.

4.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na iwgcontainer.com s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na iwgcontainer.com. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.                                                                       
4.4 Platby za tovar sa vykonávajú v Eurách. Kupujúci môže zaplatiť týmito spôsobmi, spôsob platby je uvedený v Zmluve:

4.4.1 Bankovým prevodom na účet predávajúceho SK02 1111 0000 0012 5005 1008, ktorý je vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Žilina. Ako variabilný symbol je nevyhnutné uviesť  číslo objednávky, ktoré je vygenerované v predfaktúre.

4.4.2 platobnou kartou na stránke www.iwgcontainer.com.

4.4.3 na dobierku, pri doručení tovaru dopravcom.

4.5 Tovar je Kupujúcemu doručený v rozpätí od 3 do 17 pracovných dní od pripísania  celkovej platby na účet Predávajúceho.

4.6. V prípade, že je tovar dodávaný prostredníctvom dopravcu a je dohodnutá platba pri doručení tovaru ( tzv. dobierka) , je dopravca oprávnený k prevzatiu ceny za tovar.

4.6 Náklady spojené s doručením objednaného tovaru hradí v celej výške predávajúci.

Článok V
Doprava – dodacie podmienky

5.1  Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a výrobných možností predávajúceho expedované v čo najkratšom možnom termíne. Dodacia lehota je najneskôr 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia, no v takom prípade bude kupujúci o dlhšej dodacej lehote upovedomený, bude s ňou uzrozumený a bude zároveň súhlasiť s dlhšou dodacou lehotou.  Kupujúci je informovaný o doručení objednaného tovaru buď telefonicky alebo e-mailom. Tovar je doručený  vlastnou prepravou spoločnosti resp. dopravcom alebo externou prepravnou spoločnosťou. Tovar je dodaný na adresu miesta dodania, ktorá je  uvedená Kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade zvolenia vlastnej dopravy a nevyzdvihnutia tovaru do 7 kalendárnych dní od dátumu pripravenia objednávky na vyzdvihnutie je účtované Kupujúcemu skladné vo výške 10€ bez DPH/položku.

5.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celkovej kúpnej ceny.

5.3 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný si objednaný tovar skontrolovať či nie je poškodený, či bol dobre zabalený, či nemá vady, či obsahuje príslušenstvo a podpísať dokument o prevzatí tovaru. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému rozsiahlemu poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

5.4 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VI
Výmena tovaru
Výmenný/Storno formulár

Kupujúci je povinný vyplniť Výmenný/Storno formulár (ďalej len „Formulár”) v nasledovných prípadoch:

6.1    Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky používania. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a bol bez vád.

6.2   Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

6.3   Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru  – tu je potrebné vyplniť Reklamačný list

Bližšie podmienky sú upravené v článku VII týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnenom na www.iwgcontainer.com.

6.4 Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári:
6.4.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
6.4.2 Adresa, na ktorú má byť doručený vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
6.4.3 Číslo elektronickej objednávky;
6.4.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
6.4.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, resp. ďalších vlastností.
6.4.6 Názov a IBAN bankového účtu Kupujúceho, názov banky, v ktorej je účet vedený;
6.4.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formulári nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo zameniť.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Žiadame Kupujúcich aby kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doručili spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny na adresu sídla Predávajúceho.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára  spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 6.1 a  6.2 tohto článku.

Článok VII
Záručné podmienky a reklamácia
Reklamačný list

7.1. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ale nielen podľa § 619 až § 625 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný Predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.2. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia, prevzatia tovaru Kupujúcim a podpísania Dodacieho listu.

7.3 Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Pri použitom tovare (napríklad použitý skladový kontajner) nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Za odstrániteľnú vadu sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a záručný list.

7.5 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.6 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, nepoškodený, vrátane fotokópie faktúry a vyplneného reklamačného listu.
7.7 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke iwgcontainer.com.

7.8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok VIII
Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.iwgcontainer.com za splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, rozsah účel a právny dôvod a ďalšie informácie pre kupujúceho súvisiace s ochranou osobných údajov sú obsahom osobitného dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov.

8.3 Pre odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracúvavaním osobných údajov podľa predmetných zásad ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke iwgcontainer.com.

Článok IX
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok X

Alternatívne riešenie sporov

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na reklamacie@iwgcontainer.com, alebo telefonicky na +421 940 605 286 ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

10.2 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môžete podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice, prípadne využite formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu ARS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

10.3. ARS subjektmi sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa § 3 Zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich podá návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, má Kupujúci.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke iwgcontainer.com sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na iwgcontainer.com. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na iwgcontainer.com môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky iwgcontainer.com.

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovarov uvedené na iwgcontainer.com.

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na iwgcontainer.com.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoje oboznámenie s VOP Predávajúceho.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 18. 6. 2020

 

Výmenný /Storno formulár

www.iwgcontainer.com

IWG Slovakia, s. r. o.,

so sídlom Kremnická 3576/24, 851 01 Bratislava,

Slovenská republika,

IČO:50299131, DIČ: 2120276312,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 111002/B

Výmenný/storno formulár slúži na vrátenie tovaru alebo na jeho výmenu za iný tovar. Tovar môžete spätne vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Nový a nepoužitý tovar spolu s vyplneným „výmenným/storno formulárom“ pošlite na adresu:  IWG Slovakia, s. r. o., so sídlom Kremnická 3576/24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika,

 

Priložený „výmenný/storno formulár“ je nevyhnutný pre lepšiu identifikáciu Vašej objednávky.

Číslo objednávky:

Dátum prevzatia tovaru kupujúcim:

Meno kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

Tel. číslo:

E-mail:

Číslo účtu/kód banky(kam poslať peniaze v prípade vrátenia peňazí):

Objednávka č.:

Kód tovaru:

Cena:

VRÁTENIE TOVARU

Ak je to možné, uveďte prosím aj dôvod

vrátenia tovaru:

……………………………………………………………..

Peniaze požadujem vrátiť na

číslo účtu /kód banky

: …………………………………………………………………..

 

VÝMENA TOVARU

Daný tovar si prajem vymeniť za:

Kód tovaru:

Cena:

a

odoslať na adresu

…………………………………………………………………………………….

 

 

Dátum ……………………

Podpis kupujúceho………………………….